Algemene voorwaarden

Praktijk Canninga

Zowel voor particuliere als zakelijke dienstverlening

Artikel 1: Algemeen

 1. Praktijk Canninga is een orthopedagogische praktijk die kantoor houdt op twee locaties: Nachtegaallaan 19 te Den Haag en Rietdijkstraat 72A te Hoek van Holland. Eigenaar van Praktijk Canninga is Cissy Canninga. Praktijk Canninga houdt zich bezig met orthopedagogische dienstverlening.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Praktijk Canninga en op iedere overeenkomst tussen Praktijk Canninga en opdrachtgever (zowel particulier als zakelijk), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Verklaring van andere algemene voorwaarden en afwijking van deze algemene voorwaarden wordt afgewezen, tenzij Praktijk Canninga uitdrukkelijk, schriftelijk, aanvaard heeft.
 4. Eventuele wijzigingen en aanvullingen op de rechtsverhouding tussen Praktijk Canninga en opdrachtgever zijn slechts bindend indien door Praktijk Canninga schriftelijk bevestigd.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Praktijk Canninga. Dit betekent dat een opdracht gericht aan Praktijk Canninga, geacht wordt uitsluitend aan Praktijk Canninga te zijn verstrekt, zonder dat de eigenaar in haar dienst gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.
 2. Praktijk Canninga zal de overeengekomen werkzaamheden steeds naar beste inzicht, vermogen en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, alsmede naar de eisen van goed vakmanschap verrichten.
 3. De eigenaar van Praktijk Canninga is aangesloten bij het NVO en is derhalve gebonden aan de gedragscodes en vakinhoudelijke eisen die deze beroepsverenigingen stelt aan zijn leden.
 4. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Praktijk Canninga het recht (bepaalde van de) overeengekomen/opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Praktijk Canninga steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van genoemde derden is beperkt tot maximaal het bedrag van het door Praktijk Canninga in rekening gebrachte honorarium.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Praktijk Canninga noodzakelijk acht voor een behoorlijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden (op verzoek en conform opgave van Praktijk Canninga) tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden aan Praktijk Canninga worden verstrekt. Indien de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft heeft Praktijk Canninga het recht om de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten en de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Praktijk Canninga verplicht zich anderzijds de opdrachtgever tijdig te informeren over de aanvang van de uitvoering van de opdracht.
 6. Uitvoering van de werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever en derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Offertes

 1. Al de aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uit een offerte anders blijkt.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt per bank/giro binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien automatische incasso als bedoeld in lid 1 hiervoor niet mogelijk blijkt of opdrachtgever niet binnen de in lid 1 hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij vanaf het intreden van het verzuim 1 % rente per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Een gedeelte van een maand geldt als gehele maand.
 3. In het geval van verzuim zoals hiervoor in lid 1 bedoeld is de opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die tenminste 15% van het openstaande saldo bedragen.
 4. Aanspraak op rente en buitengerechtelijke kosten laat onverlet de overige rechten van Praktijk Canninga, waaronder aanspraak op eventuele volledige schadevergoeding.

Artikel 5: Overmacht

 1. Het is aan Praktijk Canninga niet toerekenbaar indien zij haar diensten niet, niet volledig of niet tijdig kan verlenen door een oorzaak die niet aan haar schuld is te wijten, noch krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt en voorts door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de eigenaar, door belemmeringen afkomstig van derden, waaronder stakingen, geweld, uitval van enig communicatiemiddel en door uitblijven van de aan de overeenkomst beantwoordende levering van dienst of producten van derden. Indien blijkt dat Praktijk Canninga wel verwijtbaar tekort gekomen is, zal de financiële compensatie voor de opdrachtgever maximaal het bedrag van het door Praktijk Canninga in rekening gebrachte honorarium zijn.
 2. In de situaties bedoeld in lid 1 is de opdrachtgever, voor zover de diensten niet of niet meer beantwoordend aan de opdracht verleend kunnen worden, slechts de vergoeding voor de wel verleende diensten of de aangegane kosten verschuldigd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van Praktijk Canninga voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is uitgesloten en in voorkomend geval in elk geval beperkt tot het bedrag van het door Praktijk Canninga in rekening gebrachte honorarium dan wel tot maximaal het verzekerde bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van Praktijk Canninga.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is overigens steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na intreden schriftelijk bij Praktijk Canninga wordt gemeld.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Praktijk Canninga van de gevolgen van alle aanspraken van derden (personen anders dan de opdrachtgever) in verband met de diensten, die Praktijk Canninga, met het oog op de opdracht van de opdrachtgever verleent. Voor zover die gevolgen niet te wijten zijn aan de eigen opzet of aan opzet grenzende grove onachtzaamheid van Praktijk Canninga.
 4. De beperking van aansprakelijkheid en de verplichting tot vrijwaring in dit artikel worden mede bedongen ten behoeve van door Praktijk Canninga ingeschakelde derden, die daarop dus regelrecht een beroep kunnen doen.

Artikel 7: Voortijdige beëindiging door Praktijk Canninga

 1. Praktijk Canninga kan de dienstverlening met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in geval:
  • ten aanzien van de opdrachtgever een aanvraag tot faillietverklaring, tot verlening van surcéance van betaling of  tot schuldsanering is gedaan of de opdrachtgever een besluit tot vereffening heeft genomen;
  • de opdrachtgever in verzuim is onder enige van zijn verplichtingen jegens Praktijk Canninga.
 1. Buiten het geval van het niet voldoen aan betalingsverplichtingen is daarvan sprake indien de opdrachtgever ondanks ingebrekestelling met gelegenheid tot herstel zijn verplichtingen niet alsnog nakomt, indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is (geworden) of uit een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van zijn verplichtingen zal blijven tekortschieten;
 1. Indien van de mogelijkheid om met onmiddellijke ingang te beëindigen geen gebruik is gemaakt kan Praktijk Canninga dat in een later stadium om dezelfde reden alsnog doen;
 2. Zo mogelijk geeft Praktijk Canninga van tevoren bericht aan de opdrachtgever van de beëindiging en overigens zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.
 3. In geval van gewichtige redenen kan Praktijk Canninga de overeenkomst per direct, althans tegen ieder toekomstig tijdstip opzeggen. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn dat de opdracht billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Van een dergelijke verandering in omstandigheden is bijvoorbeeld sprake indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de dienstverlening of overeenkomst niet mag worden verwacht. Gedacht kan hierbij onder meer worden aan de situatie dat Praktijk Canninga op goede gronden het vertrouwen in de opdrachtgever heeft verloren.
 4. Na het beëindigen van de dienstverlening door opzegging of ontbinding van de overeenkomst, heeft Praktijk Canninga in elk geval recht op vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 8: Annulering trainingen/ begeleidingen/ behandeling/ onderzoek etc.

 1. Een overeengekomen training kan door de opdrachtgever tot 15 werkdagen vóór de overeengekomen datum van de eerste bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd.
 2. Een overeengekomen datum van begeleiding/ behandeling, onderzoek kan door de opdrachtgever tot 24 uur vóór de overeengekomen datum van de bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd.
 3. Indien na de in lid 1 en 2 genoemde termijn vóór de overeengekomen datum van de (eerste) bijeenkomst wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de totale overeengekomen kosten verschuldigd.

Artikel 9: rechten op producten, diensten e.d.

 1. Alle rechten, zoals de rechten van intellectuele eigendom, op producten, diensten, weergaves daarvan etc., die reeds bij Praktijk Canninga bestonden of welke zijn ontstaan in het kader van de dienstverlening komen – ook indien speciaal in opdracht van de opdrachtgever ontworpen, ontwikkeld of aangepast – toe aan Praktijk Canninga, tenzij met de opdrachtgever ten aanzien van een bepaaldelijk omschreven object van zo’n recht anders wordt overeengekomen.
 2. De opdrachtgever heeft niet het recht deze producten, diensten, weergaves daarvan etc. zelfstandig, lees ook: voor zichzelf te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken of voor derden beschikbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Canninga.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Buiten de wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking zijn Praktijk Canninga en de opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij van elkaar verkrijgen.

Artikel 11: Geschillen, klachtentermijn en toepasselijk recht

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan dienstverlener. Dienstverlener verplicht zich om binnen 5 werkdagen schriftelijk te reageren op de klacht.
 2. De klacht wordt binnen 2 maanden afgehandeld. Mocht er langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, zal Praktijk Canninga u binnen de termijn van 2 maanden daarvan in kennis stellen. Daarbij zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.
 3. Partijen zullen eerst dan een beroep doen op de beroepsvereniging NVO waarbij het oordeel van de beroepsvereniging bindend zal zijn voor beide partijen.
 4. Opdrachtgever kan in een uiterste beroep doen op de rechter nadat beide partijen zich tot ten volle hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg op te lossen dan wel door inzet van mediation.
 5. Elke klacht wordt geregistreerd in de administratie van dienstverlener en voor twee jaar bewaard.
 6. De rechter in de vestigingsplaats van Praktijk Canninga is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is, in welk geval de kantonrechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever bevoegd is van een geschil kennis te nemen.
 7. Op deze voorwaarden, op de rechtsverhoudingen waarin hun toepasselijkheid bedongen is en op de dienstverlening van Praktijk Canninga is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Artikel 13: Conversie

 1. Indien op enig deel van deze voorwaarden of van de overeenkomst, waarin hun toepasselijkheid bedongen is, wegens strijd met enige dwingendrechtelijke overheidsbepaling, wegen strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid of wegens onredelijk bezwarend karakter geen beroep kan worden gedaan, wordt dit deel vervangen door een voorziening, die wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige werking heeft.

Copyright © 2013 .  Praktijk Canninga  Alle rechten voorbehouden. Inschrijfnummer KvK Den Haag: 27355793