Kanjertraining

leren omgaan met conflicten

Introductie

 

De Kanjertraining is ontwikkeld door drs. G. van der Weide, tevens oprichter van het Kanjerinstituut. De Kanjertraining staat bekend als een zeer doeltreffende methode op het gebied van conflicthantering en wordt regelmatig wetenschappelijk getoetst. De training is gestoeld op een uitgekristalliseerde psychologische- en maatschappelijke visie, maar kenmerkt zich ook door praktische oefeningen en inzichten voor kind en ouder(s)/verzorger(s). De training heeft een grote preventieve en curatieve kracht. Het Kanjerinstituut geeft de Kanjertraining al jaren in Almere. Daarnaast heeft drs. G. van der Weide de afgelopen jaren een aantal orthopedagogen/psychologen geselecteerd en intern opgeleid. Aan hen is de licentie verleend voor het geven van de Kanjertraining op therapeutische basis vanuit de eigen praktijk.

Praktijk4kids uit Brielle heeft een licentie verkregen voor de regio Rotterdam (inclusief de Zuid-Hollandse Eilanden en het Westland) en is de enige praktijk die in deze regio de Kanjertraining mag bieden. Cissy Canninga werkt als Kanjertrainer namens Praktijk4kids.

Doelgroep

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten, die moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdgenoten en er niet bij horen. Dit kan zijn in de groep, in de buurt en/of op school. Als een kind er niet bij hoort, kan dat tal van oorzaken hebben: het kind kan sociaal onhandig, verlegen of onzeker zijn, moeilijk vriendschap kunnen sluiten en/of weinig zelfvertrouwen hebben. Een kind kan gepest worden of juist pest-, grensoverschrijdend- of agressief gedrag vertonen. Ook kan het zo zijn dat het kind het bijvoorbeeld niet goed treft met de kinderen om zich heen.

De Kanjertraining wordt door Praktijk4kids aan drie leeftijdsgroepen gegeven, namelijk 5-7 jarigen, 8 -12 jarigen en 12 -15 jarigen.

 • Doelstelling

  De Kanjertraining heeft als doel dat het individuele kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, beter grip heeft op sociale situaties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten. Het kind kan, in verschillende sociale situaties, kiezen voor een ander gedragsalternatief dan wat hij/zij gewend is te doen. Daarnaast leert het kind te vertrouwen op steun en liefde van zijn/haar eigen netwerk. Kortom het kind leert positief over zichzelf en de ander denken. Kernwoorden zijn: vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect.

 • Werkwijze

  De training wordt gegeven door twee ervaren en speciaal opgeleide trainers. De training is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 1½ uur. Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek gehouden. Naast deelname van het kind wordt ook de deelname van ouder(s)/verzorger(s) aan de training verwacht. Motivatie, inzet en betrokkenheid van zowel ouder(s)/verzorger(s) als van het kind zijn belangrijk voor het welslagen van de training.
  De vijfde-, zesde- en laatste bijeenkomst is gezamenlijk. Tijdens de overige bijeenkomsten gaan ouder(s)/verzorger(s) en de kinderen apart aan de slag. Het succes van de Kanjertraining is onder meer gelegen in de deelname van de ouder(s)/verzorger(s) aan de lessen. Ze krijgen binnen de Kanjertraining een belangrijke rol. Het is van belang, dat zij de ontwikkelingen die hun kind doormaakt begrijpen.
  De training is niet alleen van invloed op het gedrag van het kind, maar ook op zijn/haar omgeving en het gezin, waar hij/zij deel van uitmaakt.
  Ouder(s)/verzorger(s) worden begeleid in hun manier van reageren en er worden verschillende opvoedingsmogelijkheden besproken. Uitwisseling tussen ouder(s)/verzorgers onderling is daarbij erg belangrijk: ze vinden heel vaak steun en herkenning bij elkaar.

  Tijdens de training ontvangen de kinderen allemaal een eigen werkboek dat is afgestemd op het leeftijdsniveau. In het werkboek staan verhalen, oefeningen en opdrachten beschreven. Tijdens de bijeenkomsten is de interactie in de groep van groot belang en zeer leerzaam voor de kinderen.

Speciale Kanjertraining

Er kan ook een speciale Kanjertraining worden geven aan kinderen met een autismespectrumstoornis en/of ADHD. Neemt u voor meer informatie hierover contact met op met de praktijk.

Resultaten

Uit wetenschappelijk onderzoek is, na deelname aan de Kanjertraining, bij 80 tot 100% van de kinderen een duidelijke gedragsverbetering geconstateerd. Ook op langere termijn is het effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de training zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. De onderzoeksgegevens en overige informatie zijn te vinden op de site van het Kanjerinstituut Almere: www.kanjertraining.nl.