Sociale vaardigheden

Introductie

 

Een training sociale vaardigheden is bedoeld om goed te leren omgaan met andere mensen. Tijdens de training wordt de sociale redzaamheid bevorderd, de sociale vaardigheden en kennis vergroot, en het kunnen leggen van contacten verbeterd. Voor kinderen en jeugdigen met een autismespectrumstoornis verloopt het verkrijgen van sociale vaardigheden minder vanzelfsprekend. Zij hebben hier soms ondersteuning of begeleiding bij nodig.

Werkwijze

Met ouders wordt eerst een intakegesprek gevoerd, voorafgaand aan dit gesprek vullen de ouders en de mentor/ leerkracht een vragenlijst in.

In een groepje of tijdens individuele gesprekken wordt de sociale competentie vergroot, zowel de cognitie over gedrag als het handelen n.a.v. gebeurtenissen zijn aandachtspunten. Onderwerpen kunnen zijn: kennismaken, luisteren, iets vragen, nee zeggen, kritiek geven en krijgen, complimenten geven en krijgen enz.


  • De training vindt gemiddeld plaats in tien bijeenkomsten van een uur. Dit kan in de praktijkruimte maar ook, in onderling overleg met school en ouders, op de school van het kind/de jongere. Zij kunnen dan het geleerde direct toepassen in de situatie van het naar schoolgaan met klasgenoten.

  • De Sociale Leertheorie en de Cognitieve Gedragstherapie zijn theoretische uitgangspunten. Er wordt een programma op maat gemaakt voor de kinderen/jongeren. De training is geschikt voor kinderen die moeite hebben met het sluiten van vriendschappen en de sociale omgang met leeftijdgenoten.

Na afloop van de training vindt een verslaglegging plaats, deze wordt in een afrondend gesprek met de ouders en eventueel de jongere besproken.