Intelligentieonderzoek

Introductie

Het kan soms handig of nuttig zijn te weten welk niveau van verstandelijk functioneren uw kind heeft. Bijvoorbeeld wanneer de prestaties van een kind of jongere op school tegenvallen of juist erg meevallen. In zo’n geval kan een intelligentieonderzoek worden gedaan om duidelijkheid hieromtrent te verkrijgen.

Werkwijze


  • Het onderzoek wordt voorafgegaan door een (telefonisch) intake-gesprek met de ouders en er worden ook schoolgegevens opgevraagd, indien de ouders hiervoor toestemming geven. Naast de gegevens van ouders en school worden ook de resultaten van eventueel eerder afgenomen onderzoek  in het verslag meegenomen.

    Indien noodzakelijk wordt kan dit onderzoek worden aangevuld met onderdelen uit andere testen, bijvoorbeeld om beter zicht te verkrijgen op bepaalde probleemgebieden.


  • Het onderzoek vindt plaats in de praktijk of op de school van het kind en neemt ongeveer drie uur in beslag, voor sommige kinderen (jonge kinderen en/of  kinderen met ernstige concentratieproblemen) is het verstandig om dit te verdelen over twee ochtenden. Na het onderzoek vindt de verslaglegging plaats en wordt (indien gewenst) een afrondend gesprek gevoerd met de ouders.

Intelligentieonderzoek bij autisme of een lichamelijke beperking

Het afnemen van een intelligentieonderzoek bij kinderen met een autismespectrumstoornis of een lichamelijke beperking vraagt een andere benadering dan bij kinderen waarbij dit niet het geval is. In praktijk Canninga kunnen wij deze benadering bieden, rekening houdend met hun beperkingen en mogelijkheden  (en uiteraard met de eisen die gesteld worden aan de correcte afname van de intelligentietest)